Teisės Angelai » Bendrosios teisinių paslaugų teikimo taisyklės

Bendrosios teisinių paslaugų teikimo taisyklės

  1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šios Bendrosios sąlygos (toliau – „ Bendrosios sąlygos”) taikomos visoms UAB „Teisės angelai”, juridinio asmens kodas 303290693, buveinė registruota adresu Veiverių g. 9B, LT-11346 Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas – teisesangelai.lt (toliau – „teisesangelai.lt”) teikiamoms teisinėms paslaugoms ir yra sudėtinė teisinių paslaugų sutarties su klientu dalis (toliau – „Teisinių paslaugų sutartis”), nebent šalys atskira rašytine sutartimi nuspręstų jas pakeisti.

1.2. Su klientu elektroniniu paštu (el. laišku) yra pasirašoma Teisinių paslaugų sutartis, kurioje yra individualiai su klientu aptartos Paslaugų sąlygos. Teisinių paslaugų sutarties sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų nuostatų atžvilgiu.

1.3. teisesangelai.lt klientu ir Teisinių paslaugų sutarties šalimis yra laikomi abu sutuoktiniai arba nepilnamečio vaiko tėvai/as, kurie pasirašė su teisesangelai.lt Teisinių paslaugų sutartį. teisesangelai.lt yra laikomas paslaugų teikėju, o abu sutuoktiniai/vaiko tėvai/as – klientu (paslaugų užsakovu).

1.4. Klientas sutikdamas su Teisinių paslaugų sutarties sąlygomis, kartu sutinka ir su Bendrosiomis sąlygomis ir taip yra laikoma, kad klientas sudarė Teisinių paslaugų sutartį su teisesangelai.lt.

1.5. Teikdami teisines paslaugas, teisesangelai.lt laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų bei taikytinų teisės aktų.

  1. TEIKIAMOS PASLAUGOS

2.1. teisesangelai.lt teikia su santuokos nutraukimu susijusias teisines paslaugas: teikia teisines konsultacijas, ruošia santuokos nutraukimo ar dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo ir kitus su šeimos teise susijusius dokumentus ar kitus teisinius dokumentus, atstovauja klientus derybose, renka apie juos duomenis iš viešųjų registrų.

2.2. teisesangelai.lt konsultacijos yra teikiamos atsižvelgiant į kliento užklausoje nurodytus duomenis ir konsultacijos teikimo metu pateiktą informaciją.

2.3. teisesangelai.lt konsultacijos ir kiti darbo produktai yra teikiami išimtinai kliento naudojimui ir tik tokiems tikslams, dėl kurių buvo kreiptasi. Jei nesutarta kitaip, klientas negali jų atskleisti tretiesiems asmenims ar naudoti kitam tikslui nei tam, kuriam konsultacijos ar kiti darbo produktai buvo suteikti. Jei nesutarta kitaip, joks kitas asmuo negali naudoti ar remtis suteikta konsultacija ar kitu teisesangelai.lt sukurtu darbo produktu.

2.4. Klientas turi teisesangelai.lt pateikti visą aktualią informaciją ir dokumentus, kurie bus reikalingi užduočiai įvykdyti, ir informuoti apie bet kokius faktų ar aplinkybių pasikeitimus. Teikdami teisines paslaugas teisesangelai.lt vadovaujasi prielaida, kad visa kliento pateikta informacija ir dokumentai, susiję su pavedimu, yra galiojantys, tikslūs ir teisingi, nebent kliento aiškiai bus nurodyta kitaip.

2.5. Išskyrus kiek kitaip nurodyta Teisinių paslaugų sutarties sąlygose, visos intelektinės nuosavybės teisės į teisesangelai.lt vykdant kliento pavedimą sukurtus intelektinės nuosavybės objektus priklauso teisesangelai.lt.

  1. APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

3.1. Atlyginimas už teisesangelai.lt paslaugas apskaičiuojamas vadovaujantis Teisinių paslaugų sutarties sąlygose nurodyta tvarka, kai apmokėjimo sąlygas ir tvarką abi šalys sutaria elektroniniu paštu.

3.2. Klientas papildomai kompensuoja teisesangelai.lt patirtas tiesiogines išlaidas, tokias kaip pažymų surinkimo išlaidos, žyminiai ar registracijos mokesčiai, teisesangelai.lt patirtas pavedimo vykdymo metu, jeigu jos neįeina į su klientu sutartą kaina pagal Teisinių paslaugų sutartį. Apie visas teisesangelai.lt galimas patirti išlaidas klientas yra informuojamas iš anksto.

3.3. Jei klientas teisesangelai.lt ruošiant santuokos nutraukimo dokumentus: (i) nepateikė pilnos informacijos apie turimus kreditorinius įsipareigojimus; arba (ii) nepateikė pilnos informacijos apie turimą asmeninį arba santuokos metu įgytą bendrą turtą; arba (iii) iki bylos dėl santuokos nutraukimo išnagrinėjimo atliko turimo bendro turto pakeitimus ir apie tai iš anksto nepranešė; ir dėl šių (i)-(iii) punktuose nurodytų veiksmų turėjo koreguoti santuokos nutraukimo dokumentus, teisesangelai.lt turi teisę už kiekvieną tokią korekciją paprašyti, o klientas turi apmokėti ne mažesnį kaip 50 Eur papildomą mokėjimą.

3.4. Sąskaita yra siunčiama kliento nurodytu el. pašto adresu. Klientui atsisakius užsisakytų teisinių paslaugų, kai klientas jau atliko mokėjimą, o teisesangelai.lt parengė visus reikalingus dokumentus, klientui sumokėta suma negrąžinama, tačiau Klientui išlieka teisė reikalauti, kad teisesangelai.lt teiktų toliau paslaugas, jei nesutariama kitaip.

  1. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

4.1. teisesangelai.lt įsipareigoja Teisinių paslaugų sutarties galiojimo metu ir po jos pasibaigimo saugoti Kliento informacijos, kuri teisesangelai.lt taps žinoma teikiant teisines paslaugas, konfidencialumą.

4.2. Jeigu teikiant teisines paslaugas yra būtina arba jeigu tokia prievolė kyla iš įstatymo, teisesangelai.lt gali be atskiro kliento sutikimo atskleisti tretiesiems asmenims (įskaitant notarus, vertėjus, bankus ir valstybės institucijas) su Klientu susijusią konfidencialią informaciją ir dokumentus. Jeigu klientas duoda nurodymą teisesangelai.lt teikiant teisines paslaugas naudotis kitų paslaugų teikėjų paslaugomis arba jeigu klientas sutinka naudotis teisesangelai.lt pasiūlytų kitų paslaugų teikėjų paslaugomis, teisesangelai.lt gali, jei nebuvo aiškiai susitarta kitaip, atskleisti jiems tokią konfidencialią informaciją ir medžiagą, kurią teisesangelai.lt laiko būtina pavedimo vykdymui.

  1. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

5.1. Teisinių paslaugų sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo teisesangelai.lt ir kliento pasirašymo dienos ir galioja tol, kol ji bus nutraukta, jeigu toliau nėra numatyta kitaip.

5.2. Bet kuri šalis gali bet kada nutraukti Teisinių paslaugų sutartį, apie tai informuodama viena kitą raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Teisinių paslaugų sutarties nutraukimo.

5.3. Jeigu klientas laiku neapmoka teisesangelai.lt sąskaitos už teisines paslaugas, teisesangelai.lt gali nedelsdama nutraukti Paslaugų vykdymą (apie tai informavus klientą), su sąlyga, kad toks Paslaugų vykdymo nutraukimas neprieštarauja kliento interesams. Vėlavimas apmokėti sąskaitą ilgiau nei 14 dienų yra laikomas esminiu Teisinių paslaugų sutarties pažeidimu ir šiuo atveju teisesangelai.lt turi teisę iš karto nutraukti Teisinių paslaugų sutartį (apie tai informavus klientą), nepriklausomai nuo pavedimo, dėl kurio vykdymo Teisinių paslaugų sutartis buvo sudaryta.

5.4. Nutraukus Teisinių paslaugų sutartį, šios Teisinių paslaugų sutarties nuostatos dėl šalių tarpusavio atsiskaitymo išlieka galioti ir galioja tol, kol klientas pilnai atsiskaito su teisesangelai.lt.

  1. DUOMENŲ APSAUGA

6.1. teisesangelai.lt renka, kaupia, naudoja ir tvarko kliento ir su klientu susijusių asmenų (pavyzdžiui, sutuoktinio ir pan.) asmens duomenis laikydamiesi interneto svetainėje esančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, visų taikytinų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga.

6.2. teisesangelai.lt renka, kaupia, naudoja ir tvarko asmens duomenis šiems tikslams:

(i) sutarties dėl teisinių paslaugų vykdymas;

(ii) kliento tapatybės nustatymas;

(iii) sąskaitų išrašymo ir apskaitos tvarkymo sistemų administravimas ir valdymas;

(iv) teisinių įsipareigojimų vykdymas; ir

(v) su klientais susijusios rinkodaros vykdymas.

6.3. Klientai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis teisesangelai.lt renka, kaupia, naudoja ir tvarko turi visas teises, nurodytas teisesangelai.lt asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

  1. PRETENZIJŲ TEIKIMAS

7.1. Jei dėl kokios nors priežasties klientas nėra patenkintas teisesangelai.lt suteiktomis paslaugomis, klientas turi informuoti už jo pavedimą atsakingą teisininką nedelsiant po to, kai paaiškėja aplinkybės, sudarančios tokio kliento pretenzijos ar skundo pagrindą. Visi kliento skundai turi būti pateikti raštu ir juose turi būti nurodytas aiškus aplinkybių aprašymas. Jei klientas turi įrodymų, patvirtinančių, jog buvo pažeistos jo teisės, visi tokie įrodymai turi būti pridėti prie skundo.

7.2. teisesangelai.lt neatsako pagal jokias pretenzijas ar skundus praėjus daugiau kaip 12 mėnesių po to, kai įvyksta bet kuris iš šių įvykių, priklausomai nuo to, kuris iš jų įvyksta pirmiau: (i) diena, kai yra užbaigiamas kliento pavedimas; (ii) paskutinės teisesangelai.lt sąskaitos klientui data; (iii) diena, kai aplinkybės, iš kurių kyla skunda, tampa žinomos ar turėjo tapti žinomos klientui. Jeigu klientas pateikia skundą vėliau, kliento teisė teikti Reikalavimą bus laikoma pasibaigusia.

  1. ATSAKOMYBĖ

8.1. teisesangelai.lt atsako tik už klientui padarytus tiesioginius finansinius nuostolius ir ne daugiau nei už teikiamas teisines paslaugas sumokėto atlyginimo suma. teisesangelai.lt neatsako už jokius netiesioginius nuostolius (tokius kaip netiesioginiai, atsitiktiniai, baudiniai ar panašūs nuostoliai ar netesybos), ar negautas pajamas (pelną), prarastą prestižą, reputaciją ar galimybę, ir už jokią neturtinę žalą. teisesangelai.lt atsakomybė mažinama sumomis, kurias klientas gaus draudimo ar kitos sutarties, kurios šalimi ar pagal kurią naudos gavėju klientas yra, pagrindu.

8.2. teisesangelai.lt neprisiima jokios atsakomybės, dėl nuostolių, sukeltų termino(-ų) praleidimu ar dėl kokios nors darbo dalies neatlikimo nustatytu terminu ar nesilaikant grafiko, tai pat jeigu teisesangelai.lt neturi galimybės pradėti ar tęsti darbo dėl aplinkybių, kurių teisesangelai.lt negali kontroliuoti.

8.3. teisesangelai.lt neatsako už nuostolius (žalą), jeigu klientas naudoja teisesangelai.lt konsultacijas, dokumentus ar kitą medžiagą, kuri buvo paruošta vykdant pavedimą, kitu tikslu nei tuo, dėl kurio jie buvo pateikti klientui. teisesangelai.lt neatsako už kitų konsultantų klientui suteiktas paslaugas ar konsultacijas, įskaitant ir atvejus, kai tokius konsultantus pasitelkia teisesangelai.lt patys kliento vardu ar kai jie paslaugas ar savo konsultacijas teikia klientui per teisesangelai.lt.

8.4. teisesangelai.lt neatsako už jokią žalą ar nuostolius, kurie gali būti patirti kitų asmenų. Jei teisesangelai.lt sutinka, kad trečioji šalis remtųsi teisesangelai.lt konsultacija ar darbo produktu (įskaitant, bet neapsiribojant paruoštais santuokos nutraukimo dokumentais, išvadomis ar nuomonėmis), tai nesukuria sutartinių santykių tarp teisesangelai.lt ir tokio asmens.

8.5. Tuo atveju, jeigu teisesangelai.lt teikiamos paslaugos susijusios su kliento dalyvavimu teisminiame procese (pvz. procesinių dokumentų rengimas ar pan.), teisesangelai.lt nėra atsakingas už galimą nepalankią klientui teisminio proceso baigtį.

  1. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Teisinių paslaugų sutarčiai yra taikoma ir ji bus aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

9.2. Tarp šalių kilę ginčai, reikalavimai ar nesutarimai, kylantys iš Teisinių paslaugų sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, bus galutinai sprendžiami Vilniaus miesto apylinkės teisme.

  1. KITOS NUOSTATOS

10.1. Visi pagal Teisinių paslaugų sutartį teikiami pranešimai, prašymai, reikalavimai ir kita perduodama informacija privalo būti rašytinės formos ir yra laikomi tinkamai pateiktais, jeigu jie buvo išsiųsti registruotu ar paprastu laišku, ar elektroniniu paštu šalių žinomais rekvizitais.

10.2. teisesangelai.lt turi teisę vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas. Bendrųjų sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai klientas duoda pirmąjį pavedimą po informavimo apie sąlygų pakeitimą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. liepos 25 d.