Teisės Angelai » Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau – „Taisyklės”) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas UAB „Teises angelai” (toliau – Įmonė), įmonės kodas 303290693, internetinėje svetainėje tvarko Klientų asmens duomenis.
2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės bei, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą,
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.3.4. jie yra reikalingi bylai nagrinėti teisme.
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

4. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita tinklapio www.teisesangelai.lt registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
4.1. apdoroti kliento užsakymus;
4.2. išrašyti finansinius dokumentus;
4.3. išspręsti problemas, susijusias su dokumentų teismui parengimu;
4.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
5. Registracijos internetinėje svetainėje metu Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
6. Tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
7. Kliento asmens duomenys saugomi 6 mėnesius nuo Kliento užklausos pateikimo, teismo sprendimo priėmimo arba iki atskiro pareikalavimo. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Kliento asmens duomenys sunaikinami.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

8. Įmonė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

9. Klientas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

10. Klientas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
11. Įmonė, gavusi Kliento prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos, pateiks Klientui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu [email protected]).

Kliento teisės ir pareigos

12. Klientas turi teisę:
12.1. teisę būti informuotam renkant asmens duomenis iš duomenų subjekto;
12.2. teisę būti informuotam, kai asmens duomenys yra gauti ne iš duomenų subjekto;
12.3. teisę susipažinti su duomenimis;
12.4. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
12.5. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisę būti pamirštam“);
12.6. teisę apriboti duomenų tvarkymą;
12.7. prievolę pranešti apie asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą;
12.8. teisę į duomenų perkeliamumą;
12.9. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
12.10. atšaukti savo sutikimą apie tai nedelsiant informuodamas Įmonę žodžiu ar raštu (el. ryšio priemonėmis).
12.11. teisę, kad nebūtų taikomi sprendimai, pagrįsti vien automatiniu tvarkymu, įskaitant profiliavimą.

Taisyklių keitimas

13. Įmonė turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdama paskelbdama tai savo internetiniame puslapyje.
14. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetiniame puslapyje.