Teisės Angelai » Viešųjų pirkimų konsultacijos

Viešųjų pirkimų konsultacijos

Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra ne kartą pažymėjęs, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimai yra objektyvaus ir absoliutaus pobūdžio. Viešųjų pirkimų principų pažeidimo objek­tyvumas reiškiasi tuo, kad jo pripažinimui konstatuoti nesvarbios jokios kitos šaluti­nės aplinkybės, tokios kaip perkančiosios organizacijos atstovų nepatyrimas, jų kaltės laips­nis, žalos dydis ir pan. Viešųjų pirkimų principų pažeidimų absoliutumas reiškia, kad kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizaci­jos veiksmų neteisėtumą, ir toks pažeidimo nustatymas lemia teismų pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais ir spręsti dėl padarinių (sandorio negaliojimo, restitucijos taikymo ar jos taikymo negalimumo, žalos atlyginimo). Dėl to negalimi atvejai, kad nustatytasis viešųjų pirkimų principų pažeidimas būtų kva­lifikuotas kaip neesminis, kartu pripažįstant, kad perkančiosios organizacijos veiksmai yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 23 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1)

Mes siūlome:

Mūsų užduotis – padėti perkančiosioms organizacijoms, laikantis viešųjų pirkimų principų, įsigyti joms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant pirkimui turimas lėšas. Mūsų viešųjų pirkimų konsultacijos padės Jums tinkamai įvertinti tiekėjų pasiūlymus ir skaidriai, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, nustatyti pirkimo laimėtoją.

Perkančiosioms organizacijoms:

  • Konsultuojame perkančiąsias organizacijas viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, pradedant perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių rengimu bei metinių pirkimo planų sudarymu, pirkimo verčių apskaičiavimu ir baigiant viešojo pirkimo sutarties sudarymo bei vykdymo klausimais.
  • Rengiame  viešojo pirkimo sąlygas, sutartis su tiekėjais, konsultuojame sutarčių keitimo klausimais.
  • Padedame organizuoti mažos vertės viešuosius pirkimus.
  • Iškilus ginčui su tiekėjais  galime kvalifikuotai parengti atsakymus į pretenzijas ar įvairius prašymus bei paklausimus.

Tiekėjams:

  • Siūlome kvalifikuotą pirkimo sąlygų analizę, padedame įvertinti pirkimo sąlygų teisėtumą.
  • Teikiame konsultacijas pasiūlymų rengimo klausimais.
  • Rengiame įvairius paklausimus, prašymus, pretenzijas perkančiosioms organizacijoms.

Neperkančiosioms organizacijoms:

  • Konsultuojame neperkančiąsias organizacijas (fizinius ir juridinius asmenis) vykdančias pirkimus pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles. Mūsų viešųjų pirkimų konsultacijos padės Jums lengviau gauti ES fondų paramą.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis. PATEIKTI UŽKLAUSĄ